Cookies nám pomáhajú zabezpečiť lepšiu užívateľskú skúsenosť. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s použitím cookies.

Všeobecné zmluvné podmienky ubytovacieho zariadenia (VZP) Penzión a reštaurácia HUČAVA **Tatranská Kotlina
 
Penzión Hučava zabezpečuje ubytovacie, stravovacie, kongresové a doplnkové služby, ktoré poskytuje objednávateľovi za úhradu
 
Zmluvné strany:
Názov dodávateľa:Penzión **Hučava, Tatranská Kotlina
Odberateľ: Objednávateľ služieb – klient
 
Rezervácia
- rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene alebo v prospech tretej osoby
- rezerváciu prijíma penzión formou telefonickej, písomnej alebo elektronickej objednávky
Objednávka musí obsahovať:
- meno a priezvisko klienta
- termín pobytu – od- do
- presný typ izby
- počet osôb, prípade detí aj ich vek v deň nástupu
- údaje objednávateľa – meno a priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu
Na základe objednávky penzión vystaví potvrdenie rezervácie, ktorým objednávateľovi potvrdí jeho objednané služby elektronicky alebo písomne. 
Potvrdením rezervácie klient vyslovuje bezvýhradný súhlas s týmito VZP. 
 
Ceny a platobné podmienky 
- penzión poskytuje objednávateľovi ceny na základe aktuálnych platných cenníkov
- cena uvedená v potvrdení rezervácie je záväzná
- cenu je možné meniť v prípade zmeny počtu osôb, respektíve rozsahu objednaných služieb 
- nárok na zníženie ceny nevzniká objednávateľovi v prípade, ak bola akciová ponuka ubytovania uvedená do predaja po potvrdení jeho rezervácie
- zľavy a akcie nie je možné kombinovať a kumulovať, pokiaľ nie je uvedené inak
- penzión má právo v rámci rezervačného procesu žiadať od klienta zálohovú platbu vo výške 50% so splatnosťou do 7 dní od potvrdenia rezervácie
- v TOP sezóne (Vianoce, Silvester, Veľká Noc) požadujeme zálohovú platbu vo výške 100% vopred 
- rezervácia sa stáva záväznou v momente, keď je zálohová platba pripísaná na účet penziónu
- v prípade nedodržania termínu úhrady vystavenej faktúry za objednané služby, penzión má právo na zrušenie objednaných služieb bez akejkoľvek náhrady za zrušenie objednaných služieb
- zálohovú platbu je možné realizovať: v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii penziónu; prevodom na bankový účet, ktorý je uvedené v potvrdení rezervácie
- penzión si vyhradzuje právo na zmenu cien a platobných podmienok
 
Storno poplatky
Penzión je oprávnený požadovať storno poplatky v prípade, že objednávateľ rezerváciu zruší písomne alebo telefonicky v týchto lehotách:
Do 30 dní pred začatím čerpania prvej služby    - možnosť bezplatného storna
Do 28 dní pred začatím čerpania prvej služby    - 10% z ceny objednaných služieb 
27 – 15 dní pred začatím čerpania prvej služby  - 50% z ceny objednaných služieb
14 -  7 dní pred začatím čerpania prvej služby    - 80% z ceny objednaných služieb
6 -0 dní pred začatím čerpania prvej služby        -  100 % z ceny objednaných služieb 

 - v TOP sezóne (Vianoce, Silvester, Veľká Noc) - v prípade zmeny, zrušenia či nedostavenia sa na pobyt sa účtuje 100 % z ceny objednaných služieb odo dňa rezervácie pobytu  
 
Zmena termínu začatia prvej služby je možné bezplatne na základe aktuálne voľných kapacít a vzájomnej dohody. 
 
Ubytovanie, stravovanie, zodpovednosť 
- ubytovanie je možné v deň nástupu od 14:00-20:00 hod
- pokiaľ klient nenastúpi na pobyt v termíne uvedenom na rezervácii nevzniká mu nárok na vrátenie zálohovej platby
- klient je povinný ubytovaciu kapacitu uvoľniť v deň odchodu do 10:00 hod, ak nie je uvedené v potvrdení rezervácie inak. Ak klient neuvoľní ubytovaciu kapacitu do 10:00 hod, penzión je oprávnený účtovať klientovi sumu vo výške 50% z ceny ubytovania ďalšieho pobytového dňa 
- v prípade, ak má objednávateľ potvrdenú rezerváciu a zaplatenú zálohu a ubytovateľ z dôvodu vyššej moci alebo nepredvídaných udalostí objednané služby klientovi neposkytne, je povinný zabezpečiť hosťovi primerané náhradné ubytovanie ak sa podstatne nelíši od potvrdenej objednávky
- penzión môže na žiadosť klienta predĺžiť jeho pobyt v prípade, ak mu to ubytovacie kapacity umožnia. Môže klientovi poskytnúť aj inú izbu v inej cenovej kategórii ako tú, v ktorej bol ubytovaný
- klient má právo na poskytnutie všetkých služieb, ktoré boli uvedené v potvrdení rezervácie. Ak je dohodnuté stravovanie vo forme polpenzie alebo plnej penzie, tak využite týchto služieb začína večerou v deň príchodu a pri plnej penzii končí pobyt obedom v deň odchodu. Klient má nárok požadovať náhradu za neprevzatú stravu iba v prípade, ak to nahlási minimálne 24 hodín pred čerpaním danej objednanej služby. Inak mu náhrada neprináleží. 
- fajčenie je v celom penzióne prísne zakázané, fajčiť je povolené na balkónoch a pred budovou penziónu 
- penzión nezodpovedá za stratu cenných vecí – klenoty, šperky, peniaze a podobne
- zabudnuté veci klientov sú v penzióne evidované a uskladňované po dobu 1 mesiaca. Zabudnuté veci ubytovateľ pošle hosťovi, len v prípade požiadania (penzión z dôvodu diskrétnosti nekontaktuje hosťa) a na náklady klienta. 
- domáce zvieratá nie je možné ubytovať, pokiaľ to nie je dohodnuté inak
- zmluvný vzťah medzi penziónom a klientom sa končí v deň jeho odchodu zaplatením záverečného účtu v domácej mene. Klient účet vyrovná platením v hotovosti, kreditnou kartu alebo faktúrou – prevodom na účet po predchádzajúcej dohode. 
- ak sa po odchode klienta zistí jeho neuhradený účet, v prípade škody spôsobné klientom, penzión má právo žiadať klienta o dodatočné zaplatenie účtu
- v prípade, že klient končí svoj pobyt z akéhokoľvek dôvodu skôr ako bolo dohodnuté v rezervácii, penzión má právo účtovať klientovi sumu za ubytovanie v dĺžke celého dohodnutého pobytu
-klient nesie zodpovednosť za všetky škody spôsobné ním počas trvania pobytu. V prípade, že škodu spôsobilo dieťa, zodpovednosť nesie jeho zákonný zástupca
- klient je povinný riadiť sa platným ubytovacím poriadkom penziónu
 
Reklamačný poriadok 
- v prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v rezervácii, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu
- zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby u povereného zástupcu/manažéra penziónu tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava
- zákazník má právo reklamovať služby len vo vlastnom mene, prípadne v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v potvrdení rezervácie
- zástupca/manažér penziónu je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď a to v rámci svojej kompetencie
- v prípade nedodržania tohto reklamačného postupu, alebo uplatnenia uvedeného práva oneskorene, alebo po ukončení pobytu, právo na reklamáciu klientovi zaniká 
 
Ochrana osobných údajov, Ochrana súkromia
- penzión vykonáva spracúvanie osobných údajov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z.z. v aktuálnom a platnom znení (ďalej len „Zákon“). 
-  penzión spracúva osobné údaje klientov za účelom rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania. Osobné údaje sú spracúvané po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania – rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach prevádzkovateľa a kontroly ich využívania, avšak maximálne po dobu dvoch rokov od zberu týchto údajov. Osobné údaje spracúvané na účel rezervácie, predaja využívania služieb klientmi v ubytovacích zariadeniach penziónu a kontroly ich využívania sú dodávateľom spracúvané na základe § 10 ods. 3 písm. b) Zákona bez súhlasu dotknutých osôb
- penzión spracúva osobné údaje klienta na účely marketingu, v prípade ich výslovného súhlasu, ktorý môže klient udeliť vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov
- rozsah osobných údajov spracúvaných na účel marketingu obsahuje: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo. Klient vyplnením údajov pri online rezervácii a kliknutím na súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 1 Zákona udeľuje dodávateľovi služieb súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, mobilné telefónne číslo, poskytol aj svojím obchodným partnerom na marketingové účely. Klient zároveň udeľuje dodávateľovi služieb súhlas s prenosom osobných údajov do zahraničia v rámci Európskej únie
- dodávateľ služieb – Penzión Hučava sa zaväzuje, že s osobnými údajmi nebude nakladať a zaobchádzať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa udeľuje po dobu 3 rokov a tento súhlas môže klient kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla dodávateľa, okrem prípadov, keď Zákon neustanovuje inak. Klient udelením súhlasu zároveň potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v Zákone (najmä § 28 Zákona), ako aj v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu Zákona, a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných dodávateľom a jeho obchodných partnerov, pričom klient je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newsletri
- penzión používa vysoko etické štandardy a rešpektuje súkromie klientov. S výnimkou poskytnutia údajov vyžadovaných zákonom alebo inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, prevádzkovateľ neposkytne ani nesprístupní bez súhlasu klienta žiadne osobné údaje tretím stranám alebo iným príjemcom
 
Záverečné ustanovenie
- tieto VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť 23.5.2017