Cookies nám pomáhajú zabezpečiť lepšiu užívateľskú skúsenosť. Používaním našich webových stránok, súhlasíte s použitím cookies.

 

Ubytovací poriadok Penziónu Hučava ** Tatranská Kotlina

Vážení klienti, 
našim hlavným cieľom je poskytovanie kvalitných služieb a Vaša maximálna spokojnosť. Aby sme spoločne dosiahli tento náš hlavný cieľ je potrebné, aby každý hosť, ktorý si prenajme izbu prípadne objedná iné služby, dodržiaval ubytovací poriadok. V prípade jeho hrubého porušenia má penzión právo na zrušenie rezervovaných služieb bez nároku na kompenzáciu nevyužitých služieb.
 
1. Penzión môže ubytovať len klienta, ktorý sa riadne prihlási. S týmto cieľom klient predloží príslušnému pracovníkovi penziónu svoj platný doklad o totožnosti. 
 
2.      Penzión poskytuje klientovi služby aspoň v rozsahu a kvalite, určenej vyhláškou Ministerstva hospodárstva SR č. 277/2008 Z.z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
 
3.      Užívanie ubytovania v penzióne je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými chorobami.
 
4.      Na základe objednaného ubytovania je penzión povinný klienta ubytovať v čase od 14:00 -  20:00 hodiny – do tohto času izbu pre klienta rezervuje, ak nie je na objednávke uvedené inak. Recepcia je v prevádzke denne od 7-22 hod. inak dosiahnuteľná non stop 
 
5.      Ak klient požiada o predĺženie ubytovania, môže mu penzión poskytnúť – ak mu vie vyhovieť – aj inú izbu, než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 
6 .      Klient používa izbu počas doby, ktorú dohodol s penziónom.
 
7.      Ak nebol čas ubytovania vopred dohodnutý, odhlási klient svoj pobyt najneskôr do 10.00 hodiny posledného dňa, v tom istom čase uvoľní izbu. Ak tak klient neurobí v stanovenom termíne,  penzión mu môže účtovať pobyt za nasledujúci deň.
 
8.      Klient, ktorý sa ubytuje pred 6.00 hodinou rannou, uhradí cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc, ak nie je vopred dohodnuté inak 
 
9. Klient pri obsadení izby si vo vlastnom záujme prekontroluje stav a funkčnosť zariadení na izbe a prípadné nedostatky ihneď nahlási penziónu.
 
10. Klient súhlasí s tým, že do jeho izby počas celej doby trvania jej prenájmu má právo vstúpiť s cieľom vykonania svojich služobných povinností gazdiná, chyžná, údržbár pripadne majiteľ či manažér penziónu.
 
11. Penzión nezodpovedá za peniaze, cenné veci a doklady tak ako aj za veci vnesené klientom do ubytovacieho zariadenia.
 
12. Penzión zodpovedá za prípadné nezhody alebo konflikty medzi hosťami, ale v rozsahu zákonných možností urobí nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie poriadku a pokoja v ubytovacích a odbytových priestoroch.
 
13. Na izbe alebo v spoločenských miestnostiach penziónu klient nesmie premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy alebo akékoľvek zásahy do telefónnych prístrojov, rozhlasových alebo televíznych prijímačov, prípadne do elektrickej siete alebo inej inštalácie.
 
14. V objekte penziónu a osobitne na izbe nie je klientovi povolené používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich k osobnej hygiene klienta (holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov, nabíjačka na mobil či notebook a pod.).
 
 15. Klient sa nesmie na izbe ani chodbách penziónu hlučne zabávať, spievať, nahlas počúvať rozhlasový alebo televízny program. V čase od 22.00 hodiny do 6.00 hodiny je povinný dodržiavať nočný pokoj.
 
16. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechávať deti do 10 rokov veku bez dozoru dospelých na izbe, chodbách a v ostatných spoločenských priestoroch penziónu.
 
17. Klientovi nie je povolené brať na izbu športové náradie a predmety, na ktorých úschovu je vyhradené iné miesto.
 
18. Klient má právo využívať všetky zariadenia prenajatej izby a spoločenských miestností. Za všetky škody spôsobené na majetku penziónu zodpovedá klient podľa platných predpisov.
 
19. Klient je povinný pri odchode z izby uzavrieť vodovodné uzávery, zhasnúť elektrické spotrebiče a osvetlenie miestností, uzatvoriť okná a pri odchode zavrieť dvere.
 
20. Za ubytovanie a ostatné služby je klient povinný platiť ceny v súlade s platným cenníkom.
 
21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti penziónu príjíma vedenie penziónu prípadne manažér penziónu.
 
22. Tento ubytovací poriadok je k dispozícii klientom na izbách a vstupe do penziónu  na viditeľnom mieste.
 
23.V celom ubytovacom zariadení platí prísny zákaz fajčenia. Fajčenie je povolené iba na balkónoch a pred objektom penziónu.
 
24. Hosť má právo parkovať na parkovisku pri objekte, ktoré ale nie je strážené strážnou službou.
 
25. Raňajky majú ubytovaní hostia grátis a podávajú sa v priestoroch reštaurácie v čase od 8:00-10:00 hod. V prípade objednanej polpenzie pri skupinových pobytoch sa večera podáva v čase od 17:00 – 20:00 hod.